Rody Orlovice - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

Kostel


Vstup na stránky Farní kroniky - Kronika 1    Kronika 2   ( adresné svědectví doby let 1785 - 1988)


                                                   Inventář

farního chrámu Páně v Orlovicích , patronátu matice náboženské ,arcidiecese Olomoucké ,
děkanství a polit. okresu Vyškovského, panství Slavkovského od r. 1901.

....tak zní první strana asi 20-ti stránkového dokumentu.Formát listů trochu neobvyklý, avšak po skenování čitelný.Inventář kostela je do roku 1937. Materiál dodal p. Sklenička.

Vstup na stránky knihy - formát PDF


Historie orlovského kostela z pohledu církevní topgrafie z r. 1860
(doslovný přepis - materiál z pozůstalosti p. Skleničky)

Církevní topografie Moravy dle zpráv a rukopisů napsaná P.Gregorem W o l n y m Dr., převorem benediktinského kláštera v Rajhradě atd.
S
vazek II. oddíl B r n o r. 1860. Strana 443.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orlovice fara
dříve komenda řádu Johanitů ,1034 katolíků moravské řeči, 125 dětí školou schopných. Škola 1816 zvětšena o 1 světnici a nově pokryta šindelem na útraty statkáře.
Panství slavkovské
,pošta ve Vyškově. Fara neobsazena.
Kostel s. Václava stojí na kopci "Orlov" vede kněmu 186 schodů, jak se zdá, je zbytkem býv.hradu Orlova, který kolem r.1470 byl zničen, podle zdiva je částečně starý, od roku 1784 byl modernízován.Nově byl zřízen hlavní oltář, pod nímž se nachází hrobka. Byl s věží,která,nese 3 zvony o váze 80, 147 a 49,5 libry (2 poslední byly r.1841 nově ulity, protože předchozí byly 1833 zcizeny). Prostřednictví patrona nově pokryt šindelem.
Od roku 1820 má boží hrob a nový vchod z jižní strany k v
ůli vlhkosti. Od roku 1823 novou kazatelnu (doposud nebyla) z darů dobrodinců, r.1841 zřízeny na kůru varhany s pedálem. R. 1823 byl vylíčen a při této příležitosti byly pořízeny nové dubové okenní rámy.
Do obřadního náčiní byly vza
ty r.1810 stříbrné monstrance a ciborium, r.1852 1 pluvial a 2 ornáty nově pořízeny částečně z církevních peněz a částečně ze zbožných příspěvků.
Duchovní má dole ve vesnici pod kostelem přízemní domek, postavený kolem r. 1784
(3 světnice‚ kuchyně), roku 1916 byl nově pokryt a r.1852 musel být zcela opraven.
Co se týče hradní kaple, nutno 'poznamenat, že při ní trval závazek  
kaplana, který se staral o duchovní správu v Orlovicích a Málkovicích, neboť k r. 1555 je výslovná zmínka o patronátu v Orlovicích avšak ne o faře.
Asi od r. 1640 byla jako
filiálka Mor.Prus a vlastnila kolem r. 1672 1 stříbrný pozlacený kalich, 1 mešní roucho, 2 zvony, jen 1 oltář a 8 kusů pole. Pruský farář pobíral místo desátku od každého sedláka těchto dvou vesnic ročně 7 korun, 2 slepice a 15 vajec. Když se zde konaly bohoslužby každou 3. nebo 4. neděli také ještě 36 korun. V roce 1784 s převzetím statkářova patronátu se stala samosprávnou a v červnu 1859 byla povýšená na faru.

Duchovní:
Od 3. března 1785 Antonín M e i r n e r, naroz. v Bučovicích, v září 1792 přeložen do Kučerova.

Od 12. února 1793 Vojtěch K r á t k ý naroz. v Týništi nad Labem, býv.cisterciák, zemřel 19.prosince 1808.

Od 20 března 1809 Karel B u l l a , zatímní kooperátor v Tvarožné, v srpnu  1821 vyslán do Příbyslavic.

Od 4. unora 1821 Josef G e i s s l e r, zatímní kooperátor v Jevičku, narozen v Odrách ve Slezsku, v prosinci 1830 přeložen do Mlýnice .

Od 28. června 1830 Antonín Č e c h, zatímní kaplan v Třebíči, naroz.  v Ivanovicích, pensionovaný v březnu 1851 .

Od 4. července 1851 Matouš S k ř i v á n e k, zatímní kooperátor v Čejkovicích, narozen v Rouchovanech, zemřel 3. prosince 1853.

O
d května 1854 Jan G r u s s, dosud ve Lhotě u Bystřice, zemřel 11. března 1860.

Od začátku zaří 1860 Jan K r á l, narozen 1816 v Brně, vysvěcen 1839.


Na choleru zemřelo v roce 1836 Orlovicch 75 osob a v Málkovicch 46 osob.


Mnohem podrobnější informace  o všech kněžích naleznete ve Farních kronikách ( úvod táto stránky).Back to content | Back to main menu